Due diligence prawne – spis treści

Przykładowy spis treści

1. CEL BADANIA

2. KLUCZOWE USTALENIA I REKOMENDACJE

3. DEFINICJE

4. ZAKRES RAPORTU

5. DOKUMENTY

6. ZASTRZEŻENIA

7. KWESTIE KORPORACYJNE

7.1. Struktura własnościowa

7.1.1. Wspólnicy

7.1.2. Podwyższenia kapitału zakładowego

7.1.3. Zbycie udziałów

7.2. Zarząd

7.2.1. Kadencja oraz zasady powoływania i odwoływania członków Zarządu

7.2.2. Stan obecny

7.2.3. Sposób reprezentacji

7.2.4. Zmiany w składzie Zarządu

7.2.5. Uchwały ws. udzielenia członkom Zarządu absolutorium

7.2.6. Uchwały Zarządu

7.3. Sprawozdania finansowe spółki

7.4. Zmiany umowy spółki

7.5. Zgromadzenia Wspólników

8. PRAWA NA DOBRACH NIEMATERIALNYCH

8.1. Świadectwa ochronne znaków towarowych oraz decyzje o zarejestrowaniu znaków towarowych

8.2. Wnioski o zarejestrowanie znaków towarowych dotychczas niezarejestrowanych

8.3. Wykaz wszystkich używanych w Spółce programów komputerowych wraz z informacjami czy Spółka posiada licencje na te programy (Oświadczenie Spółki)

8.4. Informacja o posiadanych przez Spółkę patentach na wynalazkach i wzorach użytkowych

8.5. Informacja o autorskich prawach majątkowych przysługujących Spółce lub cudzych prawach autorskich wykorzystywanych przez Spółkę

8.6. Certyfikaty jakości oraz inne świadectwa tego rodzaju stosowane przez Spółkę

8.7. Umowy związane z prawami autorskimi oraz prawami własności przemysłowej

9. UDZIAŁY LUB AKCJE W SPÓŁKACH LUB UDZIAŁ W INNYCH PRZEDSIĘWZIĘCIACH GOSPODARCZYCH

9.1. Udziały lub akcje posiadane przez Spółkę

9.2. Udziały lub akcje posiadane przez wspólników Spółki

9.3. Zajmowanie przez wspólników Spółki stanowisk w organach innych spółek

10. UMOWY

10.1. Umowy pomiędzy wspólnikami

10.2. Umowy z klientami, kontrahentami

10.3. Umowy dzierżawy i najmu

10.4. Regulaminy i ogólne warunki umów

10.5. Umowy ubezpieczenia

11. KREDYTY, POŻYCZKI I INNE FORMY FINANSOWANIA

12. DOFINANSOWANIE PROJEKTU

13. ZEZWOLENIA I KONCESJE

14. SPÓŁKA W KONTEKŚCIE PRAWA ANTYMONOPOLOWEGO

15. ZAGADNIENIA Z ZAKRESU PRAWA PRACY

15.1. Struktura zatrudnienia na dzień badania – informacje ogólne

15.2. Regulamin pracy

15.3. Regulamin wynagradzania

15.4. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

15.5. Umowa o pracę

15.6. Umowa zlecenia

15.7. Umowy o dzieło

15.8. Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy

15.9. Należności publicznoprawne z tytułu zatrudnienia

15.10. Kontrola ZUS

15.11. Umowy z członkami Zarządu

15.12. Umowy z kluczowymi pracownikami

15.13. Związki zawodowe oraz zakładowy układ zbiorowy pracy

16. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

17. PROWADZONE PRZEZ SPÓŁKĘ POSTĘPOWANIA

18. STATUS MMP

18.1. Status MMP

18.2. Posiadanie przez Spółkę statusu MMP

19. RYZYKA, WNIOSKI I REKOMENDACJE

ZAŁĄCZNIK NR 1 – WYKAZ ZBADANYCH DOKUMENTÓW

Strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookies w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies.