Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania Pana/-i danych osobowych przez Venture Transaction Platform sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie. Prosimy o zapoznanie się z poniższą treścią – w przypadku jakichkolwiek pytań może Pan/-i skontaktować się z nami pod adresem poczty elektronicznej hello@need4funds.com

Wszelkie pojęcia użyte w niniejszym dokumencie rozpoczynające się wielką literą mają znaczenie nadane w Regulaminie dostępnym na stronie internetowej Platformy pod adresem https://need4funds.com/, chyba że co innego wynika z treści Polityki Prywatności. Polityka Prywatności jest integralną częścią Regulaminu.

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pana/-i danych osobowych jest Venture Transaction Platform sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ul. Związkowej 26, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000994966, posiadająca NIP 8652581458 oraz REGON 523274592, kapitał zakładowy w wysokości 5750,00 zł, pokryty w całości, zwana w dalszej części dokumentu „VTP” lub „Administratorem”.

2. Dane kontaktowe

W sprawach związanych z przetwarzaniem Pana/-i danych osobowych przez VTP może się Pan/-i skontaktować z VTP: pisemnie, wysyłając pismo na adres siedziby VTP wskazany powyżej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: hello@need4funds.com.

3. Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych.

Administrator będzie przetwarzał Pana/-i dane osobowe w celach prowadzenia Platformy, opisanych szczegółowo w Regulaminie Platformy dostępnym na stronie Platformy pod adresem https://need4funds.com/. Pana/-i dane osobowe są przetwarzane przez VTP w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych uraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”):

 1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, w celu zawarcia i realizacji umowy łączącej Pana/-ią z platformą informacyjną Venture Transaction Platform (dalej „Platforma”);
 2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO, w celu obsługi Pana/-i zapytań lub skarg oraz rozwiązywania problemów technicznych;
 3. na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO, w celu zbadania sposobu korzystania przez Pana/-ią z usług świadczonych przez Platformę;
 4. na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO, w sytuacji złożenia przez Pana/-ią reklamacji w związku z usługami świadczonymi przez Platformę, celem rozpatrzenia takiej reklamacji i udzielenia Panu/-i informacji zwrotnej;
 5. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w sytuacji przedstawienia przez Pana/-ią opinii, wniosków, pytań – w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów VTP poprzez rozpatrzenie i udzielenie odpowiedzi na wspomniane powyżej opinie, wnioski i pytania;
 6. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w przypadku wystąpienia sytuacji, w której VTP zostanie poinformowane o korzystaniu przez Pana/-ią z Platformy w sposób niezgodny z prawem, by móc zrealizować prawnie uzasadniony interes VTP poprzez ustalenie zakresu Pana/-i odpowiedzialności;
 7. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w celu prowadzenia ewentualnych postępowań sądowych i administracyjnych;
 8. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu VTP w postaci marketingu bezpośredniego produktów i usług oferowanych przez VTP;
 9. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, gdy wyrazi Pan/-i zgodę na udostępnienie przez VTP Pana/-i danych osobowych klientom VTP w przypadku wyrażenia zainteresowania inwestycją w klienta VTP, w celu prowadzenia przez tych klientów marketingu bezpośredniego ich własnych produktów i usług.
 10.  

Pana/-i dane osobowe mogą być udostępnianie lub powierzane w celu dalszego przetwarzania podmiotom współpracującym z VTP przy świadczeniu usług. Mowa tu w szczególności o podmiotach, które świadczą usługi konsultacyjne, marketingowe, informatyczne, hostingowe, prawne, kurierskie/pocztowe, a także klientach VTP, instytucjach płatniczych i organach państwowych. Jednocześnie zaznaczamy, że Pana/-i dane osobowe nie będą przekazywane do podmiotów mających siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

4. Okres przechowywania danych osobowych

 1. Pana/-i dane osobowe będą przechowywane na czas niezbędny do realizacji celów, ze względu na które zebrano te dane, jednak nie dłużej, niż jest to niezbędne do celów przetwarzania tych danych.
 2. VTP będzie przechowywało Pana/-i dane na czas trwania umowy oraz po jej zakończeniu przez okres wynikający z przedawnienia potencjalnych roszczeń zgodnie z terminami określonymi w obowiązujących powszechnie przepisach prawnych.
 3. VTP będzie przechowywało Pana/-i dane osobowe wykorzystywane do celów marketingowych, pozyskane na podstawie Pana/-i zgody, do momentu cofnięcia takiej zgody.

5. Prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Zgodnie z  RODO Pana/-i prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych są następujące:

 1. prawo do żądania od VTP dostępu do treści swoich danych osobowych;
 2. prawo do żądania sprostowania danych osobowych;
 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych;
 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 5. prawo do żądania przenoszenia danych osobowych;
 6. prawo do wniesienia sprzeciwu dotyczącego przetwarzania danych osobowych;
 7. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 8. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem Pana/-i danych osobowych przez VTP.

6. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

 1. Podanie przez Pana/-ią danych osobowych jest co do zasady dobrowolne, jednak w niektórych przypadkach może być ono konieczne, np. w celu zawarcia umowy o świadczenie usług w ramach Platformy, przeprowadzenia procesu Rejestracji na platformie, założenia Konta czy uzyskaniu odpowiedzi od VTP w związku ze złożeniem reklamacji lub innego rodzaju pisma. Podanie danych nie jest wymagane od Użytkowników, którzy jedynie przeglądają materiały zamieszczone na stronie internetowej Platformy, jednak w tym przypadku może nastąpić zbieranie danych w związku z generowanym w ten sposób ruchem na stronie Platformy.
 2. Podanie przez Pana/-ią danych osobowych VTP celem prowadzenia przez VTP marketingu bezpośredniego produktów i usług VTP jest całkowicie dobrowolne.
 3. Podanie przez Pana/-ią danych osobowych VTP celem ich dalszego udostępnienia Projektodawcom/Funduszom i prowadzenia przez nich marketingu bezpośredniego ich własnych produktów i usług jest całkowicie dobrowolne.

Strona wykorzystuje pliki „cookies” które służą identyfikacji sesji użytkownika podczas korzystania ze strony. Pliki te zapewniają poprawne działanie strony. Pliki cookies to pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika witryny. Zazwyczaj zawierają one nazwę witryny z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki Cookies stosowane na stronie nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.

Gromadzenie danych:

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że znamy publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszego serwisu. Przeglądane treści identyfikowane są poprzez adresy URL. Znamy również między innymi:

 • czas nadejścia zapytania,
 • czas wysłania odpowiedzi,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do strony nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce użytkownika.

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi stronę. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są używanie, czy struktura strony nie zawiera błędów, itp.

Dane gromadzone są również w celu:

 • mierzenia ruchu użytkownika na stronach za pomocą kodu Google Analytics – więcej informacji o plikach cookies w Google Analytics można znaleźć na stronie: https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=pl&ref_topic=1008008,
 • wykorzystania mechanizmu ankiety badającej preferencje użytkownika,
 • dopasowania treści reklam emitowanych w sieci reklamowej Google (remarketing).

Wykorzystywanie danych:

Zebrane dane przechowywane są jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania stroną. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

Rodzaje plików cookies:

Dla strony wykorzystujemy następujące pliki cookies:

Działanie cookieCel
Działanie podstawoweTego rodzaju pliki cookie są niezbędne do zarządzania Witrynami. Pozwalają nam one rozpoznać, jakim typem abonenta jesteś i zapewnić zgodnie z tym odpowiednie usługi.
Działanie / AnalitykaUżywamy tych plików cookie żeby analizować, jak nasze witryny są dostępne, używane i jak działają. Te informacje są nam potrzebne do utrzymywania, zarządzania i ciągłego ulepszania naszych usług.
FunkcjonalnośćTe pliki cookie pozwalają nam na zarządzanie pewnymi funkcjami naszych witryn zgodnie z Twoimi ustawieniami. Oznacza to, że kiedy kontynuujesz używanie witryny lub powrócisz do jej używania, możemy dostarczyć Ci nasze usługi w taki sposób, w jaki zaznaczyłeś.

W ramach Serwisu stosowane są dwa rodzaje plików cookies: “sesyjne” (session cookies) oraz “stałe” (persistent cookies). Cookies “sesyjne” to pliki tymczasowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia witryny lub przeglądarki internetowej. Cookies “stałe” są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Zablokowanie plików cookies:

W celu zablokowania przesyłania tego plików typu „cookies”, należy zmienić ustawienia wykorzystywanej przeglądarki tak, by odmawiała lub usuwała określone pliki cookie. Poniższe linki zawierają informacje, jak dostosować ustawienia w powszechnie używanych przeglądarkach:

Uwaga: Prosimy pamiętać, że w wyniku zablokowania plików „cookies”, niektóre funkcje strony mogą nie działać.

Zmiany

W przypadku zmiany obowiązującej polityki, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.

Strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookies w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies.