Regulamin VENTURE TRANSACTION PLATFORM

§ 1.

Słownik

Zwroty użyte w tym regulaminie rozpoczynające się wielką literą mają znaczenie nadane w niniejszym paragrafie, chyba że z treści regulaminu wynika co innego:

 1. Administrator/VTP – Venture Transaction Platform sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ul. Związkowej 26, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000994966, posiadająca NIP 8652581458 oraz REGON 523274592 oraz kapitał zakładowy w wysokości 5750,00 zł, pokryty w całości.
 2. Cookies – pliki przechowujące informacje na temat korzystania przez Użytkownika z Platformy.
 3. Karta Funduszu – dokument zawierający dane oraz informacje na temat Funduszu, szczegółowo opisane w §5.
 4. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. wraz ze wszystkimi późniejszymi zmianami.
 5. Konto – indywidualny profil Użytkownika, który zarejestrował się na Platformie. Umożliwia ono korzystanie z funkcjonalności Platformy oraz wprowadzanie danych i zarządzanie nimi.
 6. KRS – Krajowy Rejestr Sądowy.
 7. Newsletter – wiadomość e-mail o podłożu informacyjnym/promocyjnym, wysyłana automatycznie do Zarejestrowanych Użytkowników, którzy wyrazili uprzednio zgodę na otrzymywanie tego typu wiadomości.
 8. Platforma Informacyjna – prowadzony przez Administratora pod adresem internetowym https://need4funds.com/ serwis służący do świadczenia usług w postaci prezentacji informacji, o których mowa w Regulaminie.
 9. Polityka Prywatności – odrębny dokument, szczegółowo regulujący kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych i zasadami ochrony prywatności Użytkowników i Zarejestrowanych Użytkowników Platformy, dostępny na stronie Platformy ujętej w pkt 8 niniejszego paragrafu.
 10. Regulamin – treść niniejszego dokumentu.
 11. Rejestracja – oznacza zarejestrowanie się Użytkownika na Platformie poprzez jego adres mailowy i ustanowienie hasła.
 12. Serwis:
  1. strona internetowa Projektodawcy, zawierająca szczegółowe informacje dotyczące zarówno samego Projektu, jak i prowadzonej działalności gospodarczej, a także zasad, zgodnie z którymi Projektodawca zamierza zbierać Kapitał w celu realizacji Projektu lub
  2. strona internetowa Funduszu, zawierająca szczegółowe informacje na temat prowadzonej działalności gospodarczej, a także zasad, zgodnie z którymi Fundusz zamierza pozyskiwać Inwestorów.
 13. Umowa świadczenie usług drogą elektroniczną – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawarta pomiędzy Zarejestrowanym Użytkownikiem a VTP. Przedmiot umowy stanowią usługi określone w Regulaminie.
 14. Ustawa o usługach płatniczych – ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych wraz ze wszystkimi późniejszymi zmianami.
 15. Użytkownik – każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, korzystająca z Platformy. Po dokonaniu procesu Rejestracji i założeniu Konta Użytkownik otrzymuje status Zarejestrowanego Użytkownika.
 16. Zarejestrowany Użytkownik – Użytkownik, który pomyślnie przeszedł proces Rejestracji i posiada Konto na Platformie. 

§ 2.

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin ma na celu określenie warunków zasad i korzystania z Platformy Informacyjnej Venture Transaction Platform (dalej zwanej „Platformą”), przede wszystkim w kwestii związanej z zakładaniem, posiadaniem oraz usuwaniem konta na Platformie oraz powiązanymi z tym procesem prawami i obowiązkami zarówno Użytkowników i Zarejestrowanych Użytkowników Platformy, jak i samego właściciela i administratora Platformy.
 2. Właścicielem i administratorem Platformy jest Venture Transaction Platform sp. z o.o.  z siedzibą w Lublinie przy ul. Związkowej 26, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000994966, posiadająca NIP 8652581458 oraz REGON 523274592, kapitał zakładowy w wysokości 5750,00 zł, pokryty w całości, w dalszej części dokumentu zwana „właścicielem Platformy” lub „VTP”.
 3. Przed dokonaniem rejestracji na Platformie konieczne jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz Polityką Prywatności, a także zaakceptowanie treści tych dokumentów.
 4. Z chwilą akceptacji Regulaminu następuje zawarcie Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Zarejestrowanym Użytkownikiem a VTP. By przystąpić do zawarcia tej umowy wymagane jest uprzednie założenie konta na Platformie zgodnie z procedurą opisaną w §6 Regulaminu.
 5. Zawierając Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną Użytkownik oświadcza, że:
  • spełnia wymogi określone w Regulaminie i dobrowolnie korzysta z Platformy;
  • zapoznał się z dokumentami przedstawionymi na stronie Platformy i akceptuje ich treść;
  • zdaje sobie sprawę z ryzyka inwestycyjnego opisanego w Regulaminie;
  • podaje dane zgodne z rzeczywistym stanem faktycznym;
  • podaje dane nienaruszające praw jakichkolwiek podmiotów trzecich;
  • wyraża zgodę na zawarcie Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną;
  • wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z odnośnymi przepisami prawnymi;
  • oświadcza, że będzie korzystał z Platformy w sposób zgodny z przepisami niniejszego Regulaminu.
 6. W ramach świadczonych usług VTP udostępnia Platformę umożliwiającą Projektodawcom zaprezentowanie ich Projektów, a Funduszom Portfelu Spółek.
 7. Regulamin nie określa jakichkolwiek praw i obowiązków oraz jakichkolwiek innych elementów stosunku prawnego istniejącego pomiędzy VTP a Projektodawcą bądź między VTP a Funduszem. Treść takich stosunków określają tylko i wyłącznie odrębne umowy regulujące relacje między tymi podmiotami.
 8. Regulamin nie określa jakichkolwiek praw i obowiązków oraz jakichkolwiek innych elementów stosunku prawnego istniejącego pomiędzy Użytkownikiem/Zarejestrowanym Użytkownikiem a Projektodawcą bądź między Użytkownikiem/Zarejestrowanym Użytkownikiem a Funduszem. Treść takich stosunków określają tylko i wyłącznie odrębne umowy regulujące relacje między tymi podmiotami.
 9. Z usług oferowanych przez Platformę mogą korzystać jedynie osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Wszelkie podmioty korzystające z Platformy oświadczają i zapewniają, że posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, a korzystanie przez nie z Platformy i jej usług nie narusza praw osób trzecich oraz obowiązków tych podmiotów wynikających z odrębnych umów lub przepisów prawnych.

§ 3.

Korzystanie z Platformy

 1. By móc korzystać z usług oferowanych przez Platformę niezbędne są:
  • dostęp do sprzętu umożliwiającego połączenie z Internetem;
  • połączenie z Internetem;
  • posiadanie konta e-mail;
  • dostęp do przeglądarki internetowej.
 2. Zabronione jest korzystanie z Platformy w sposób mogący zaszkodzić funkcjonowaniu samej Platformy, jak i wszelkim innym podmiotom korzystającym z Platformy. 

§ 4.

Funkcjonowanie Platformy

 1. Platforma umożliwia Projektodawcy przedstawienie Użytkownikom i Zarejestrowanym Użytkownikom informacji o realizowanym Projekcie m.in. takich jak:
  1. firma (nazwa) Projektodawcy;
  2. opis działalności Projektodawcy.
 2. Platforma umożliwia Funduszowi przedstawienie Użytkownikom i Zarejestrowanym Użytkownikom informacji m.in. takich jak:
  1. firma (nazwa) Funduszu;
  2. opis działalności Funduszu;
  3. wykaz największych Spółek znajdujących się w portfelu Funduszu;
  4. procentowa zmiana wartości aktywów Funduszu.
 3. Szczegółowe informacje na temat warunków i zasad pozyskania Kapitału przez Projektodawcę lub Fundusz znajdują się w dedykowanych Serwisach tych podmiotów. W Serwisach znajdują się informacje niezbędne dla Inwestora do podjęcia decyzji inwestycyjnej o dofinansowaniu określonego Projektu bądź zainwestowaniu w dany Fundusz.
 4. Dostęp do Serwisu Projektodawcy/Funduszu jest możliwy dzięki aktywnemu linkowi udostępnionemu na Platformie, przypisanemu do określonego Projektu/Funduszu, jeśli taki link został uprzednio udostępniony VTP przez te podmioty.
 5. Właściciel Platformy nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek materiały tekstowe, graficzne, liczbowe jak i link do Serwisu oraz wszelkie inne informacje udostępnione w ramach Platformy przez Projektodawcę/Fundusz. Wszelkie materiały, link do Serwisu oraz inne informacje udostępnione przez Projektodawcę/Fundusz w ramach Platformy są własnością Projektodawcy/Funduszu i pochodzą tylko i wyłącznie od Projektodawcy/Funduszu. Jedyną sytuacją, w której właściciel Platformy może ingerować w powyższej kwestii, jest uzyskanie wiarygodnej informacji, że wymienione powyżej elementy udostępniane przez Projektodawcę/Fundusz w ramach Platformy naruszają powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub prawa osób trzecich.
 6. Materiały tekstowe, graficzne, liczbowe oraz wszelkie inne informacje udostępniane przez Projektodawcę/Fundusz mają wyłącznie charakter promocyjny i reklamowy i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a także porady finansowej/inwestycyjnej, prawnej czy podatkowej.
 7. Właściciel Platformy zastrzega, że ze względu na dostępne sposoby pozyskiwania danych niektóre treści widniejące na stronie Platformy mogą mieć charakter historyczny i mogą nie być aktualne.
 8. VTP nie jest odpowiedzialne za pośredniczenie w zawieraniu jakichkolwiek umów pomiędzy Użytkownikiem a Projektodawcą/Funduszem, ani nie pośredniczy w jakichkolwiek innych czynnościach prawnych między wspomnianymi podmiotami.
 9. VTP oświadcza, że:
  1. nie prowadzi działalności gospodarczej jako firma inwestycyjna w rozumieniu art. 3 pkt 33 Ustawy o obrocie, a w szczególności jako dom maklerski lub bank prowadzący działalność maklerską;
  2. nie organizuje ani nie prowadzi systemu obrotu instrumentami finansowymi w rozumieniu art. 3 pkt 9a Ustawy o obrocie;
  3. nie prowadzi działalności gospodarczej jako biuro usług płatniczych oraz instytucja płatnicza w rozumieniu art. 2 pkt 2a i pkt 11 Ustawy o usługach płatniczych;
  4. nie wykonuje czynności wchodzących w zakres działalności maklerskiej, wskazanych w art. 69 ust. 2 i ust. 4 Ustawy o obrocie.

§ 5.

Karta Funduszu

 1. Dane umieszczone w Karcie Funduszu są zbierane poprzez oficjalne API z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), platformy rejestr.io oraz innych serwisów oferujących analizę danych. Dane są zbierane zgodnie z regulaminami wspomnianych podmiotów i w sposób nienaruszający praw tych podmiotów ani jakichkolwiek osób trzecich.
 2. W Karcie Funduszu udostępniane są następujące dane i informacje:
  • A. Dane formalne
  • Pełna nazwa spółki.
  • Numer KRS.
  • Link do strony Funduszu.
  • W przypadku ASI informacja o tym, czy jest zarządzany wewnętrznie bądź zewnętrznie.
  • B. Dane odnośnie zarządzającego Funduszem
  • Skład zarządów. W przypadku ASI: spółki ASI (jeśli jest zarządzana wewnętrznie) oraz spółki ZASI (jeśli mamy do czynienia z zarządzaniem zewnętrznym).
  • Skład zespołu zarządzającego Funduszem.
  • track record, czyli osiągnięcia zarządzających.
  • Liczba zatrudnionych profesjonalistów.
  • C. Dane dotyczące Funduszu
  • Data wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS.
  • Informacja odnośnie statusu czasowego Funduszu:
   • w trakcie budowania portfela inwestycyjnego;
   • w trakcie sprzedaży składników portfela inwestycyjnego;
   • Fundusz bezterminowy.
  • D. Notowania Funduszu
  • Rynek, na którym Fundusz jest notowany.
  • Kapitalizacja Funduszu.
  • Ostatnie notowanie.
  • Wykres obrazujący notowania od początku notowań Funduszu.
  • E. Model inwestycyjny Funduszu:
  • Pre-seed/seed,
  • startup,
  • early stage,
  • expansion,
  • F. Branże, w które inwestuje Fundusz

    

  • G. Ticket inwestycyjny:
  • dla inwestora instytucjonalnego,
  • dla inwestora indywidualnego,
  • dla inwestycji Funduszu.
  • H. Główny obszar geograficzny działania Funduszu

    

  • I. Portfel inwestycyjny Funduszu
  • Kwota kapitału zainwestowanego od początku działalności Funduszu.
  • Liczba spółek, do których Fundusz wniósł kapitał własny lub pożyczki od początku działalności Funduszu.
  • Aktualne aktywa Funduszu:
   • aktywa ogółem Funduszu,
   • aktywa netto Funduszu (Net Asset Value – NAV),
   • aktywa netto na udział lub akcję Funduszu.
  • Liczba aktywnych inwestycji w portfelu.
  • Przykładowe spółki portfelowe (aktywne lub historyczne).

§ 6.

Rejestracja na Platformie

 1. By móc skorzystać w pełni z funkcjonalności Platformy, konieczne jest dokonanie Rejestracji.
 2. Rejestracja na Platformie polega na uzupełnieniu formularza rejestracyjnego udostępnionego na Platformie.
 3. By wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na Platformie należy wskazać adres poczty elektronicznej, ustanowić hasło do Konta oraz zatwierdzić wymagane zgody. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego w poprawny sposób Użytkownik staje się Zarejestrowanym Użytkownikiem, posiadającym własne Konto.
 4. Użytkownik oświadcza, że dane podane w trakcie Rejestracji są zgodne ze stanem faktycznym. Zabrania się podawania danych fałszywych bądź należących do innego podmiotu niż Użytkownik. W momencie zmiany jakiejkolwiek danej/danych udostępnionej Platformie przez Użytkownika zobowiązuje się on do natychmiastowego uaktualnienia takiej danej/danych w panelu Konta.
 5. Po wypełnieniu formularza w prawidłowy sposób, przesłaniu go oraz udzieleniu wymaganych zgód, Użytkownik otrzyma niezwłocznie wiadomość mail wysłaną na adres mailowy podany w formularzu rejestracyjnym, w której potwierdzi proces Rejestracji. W momencie potwierdzenia Rejestracji Użytkownik staje się Zarejestrowanym Użytkownikiem i może korzystać w pełnym wymiarze z funkcjonalności Platformy.
 6. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zabezpieczenie loginu oraz hasła do swojego Konta na Platformie przed dostępem dla osób nieuprawnionych.
 7. Zarejestrowany Użytkownik może w każdej chwili zażądać usunięcia jego Konta na Platformie. W takiej sytuacji wszystkie dane Zarejestrowanego Użytkownika zostaną usunięte, z wyjątkiem danych niezbędnych do przeprowadzenia procesu reklamacji i związanych z ewentualnymi roszczeniami – dane te będą przechowywane do momentu upływu okresu przedawnienia takich roszczeń.
 8. Usunięcie Konta jest równoznaczne wypowiedzeniu Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 9. Korzystanie z Konta jest nieodpłatne.
 10. Zarejestrowany Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera od VTP w momencie wypełniania formularza rejestracyjnego lub po utworzeniu Konta. Newsletter będzie dostarczany na adres mailowy podany przez Zarejestrowanego Użytkownika.
 11. Zarejestrowany Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania Newslettera w dowolnym momencie, dokonując stosownych zmian dezaktywacyjnych w panelu Konta.
 12. W przypadku naruszenia jakiegokolwiek postanowienia/postanowień niniejszego Regulaminu właściciel Platformy ma prawo do pozbawienia Zarejestrowanego Użytkownika prawa do posiadania Konta umożliwiającego korzystanie w pełnym zakresie z funkcjonalności Platformy. W takim przypadku ponowne przeprowadzenie Rejestracji jest możliwe jedynie za zgodą właściciela Platformy.

§ 7.

Prawa własności intelektualnej

 1. Wszelkiego rodzaju materiały umieszczone na Platformie, które nie dotyczą Projektu/Funduszu, podlegają ochronie prawnej w obrębie praw własności intelektualnej przysługujących właścicielowi Platformy.
 2. Wszelkiego rodzaju materiały umieszczone na Platformie, które dotyczą Projektu/Funduszu, podlegają ochronie prawnej w obrębie praw własności intelektualnej przysługujących Projektodawcy/Funduszowi.
 3. Zabronione jest wykorzystywanie przez Użytkownika/Zarejestrowanego Użytkownika jakichkolwiek materiałów umieszczonych na Platformie w jakimkolwiek zakresie i w jakiejkolwiek formie, bez uzyskania uprzedniej zgody VTP, Projektodawcy lub Funduszu – w zależności od tego, któremu ze wskazanych podmiotów przysługują prawa własności intelektualnej do danego materiału. Jednakże jest możliwe wykorzystanie przez Użytkownika wspomnianych materiałów bez uprzedniej zgody VTP, Projektodawcy lub Funduszu – w zależności od tego, któremu ze wskazanych podmiotów przysługują prawa własności intelektualnej do danego materiału – jeśli materiały te Użytkownik wykorzystuje jedynie w celach innych niż komercyjne, przede wszystkim edukacyjnych lub informacyjnych bądź innych dopuszczalnych w zakresie ustalonym przez obowiązujące przepisy prawne.

§ 8.

Prawa i obowiązki VTP

 1. VTP oświadcza, że Platforma jest tworzona i modernizowana z zachowaniem należytej staranności. Jednocześnie VTP zastrzega, że w granicach prawa nie ponosi odpowiedzialności względem Użytkowników, Zarejestrowanych Użytkowników i jakichkolwiek innych osób trzecich z tytułu jakichkolwiek szkód powstałych na skutek korzystania z Platformy w jakiejkolwiek formie bądź skorzystania z danych przedstawionych na Platformie, a także z tytułu ewentualnej utraty jakichkolwiek danych udostępnionych na Platformie.
 2. W przypadku planowanych prac modernizacyjnych VTP poinformuje Użytkowników i Zarejestrowanych Użytkowników o takich pracach poprzez zamieszczenie ogłoszenia na głównej stronie Platformy w taki sposób, że po wejściu na stronę ogłoszenie będzie widoczne dla wszystkich odwiedzających.
 3. W przypadku wystąpienia awarii, usterki czy prac technicznych prowadzonych na Platformie, VTP może okresowo zawiesić działalność Platformy – do momentu naprawienia awarii, usterki bądź zakończenia prac technicznych.
 4. VTP w granicach prawa nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy w podanych danych (w szczególności jeśli chodzi o dane historyczne), niemniej jednak z należytą starannością aktualizuje dane oraz weryfikuje ich prawdziwość.
 5. W przypadku uzyskania przez VTP rzetelnej informacji o przypadku naruszenia przez Użytkownika/Zarejestrowanego Użytkownika postanowień Regulaminu bądź korzystania z Platformy z naruszeniem przepisów prawnych powszechnie obowiązujących lub praw osób trzecich, VTP może zablokować Użytkownikowi dostęp do Platformy, a Zarejestrowanemu Użytkownikowi dodatkowo dostęp do jego Konta na czas określony, wzywając ich do zaprzestania dokonywanych naruszeń.
 6. W przypadku gdy pomimo wezwania przez VTP do zaprzestania naruszeń Użytkownik/Zarejestrowany Użytkownik nadal dokonują takich naruszeń, VTP ma prawo do zablokowania dostępu Użytkownikowi do Platformy na stałe, a Zarejestrowanemu Użytkownikowi dodatkowo dostępu do Konta na stałe.

§ 9.

Odpowiedzialność VTP

 1. Wyłącznym podmiotem odpowiedzialnym za kompletność, rzetelność, prawdziwość i aktualność wszelkich danych i informacji o Projekcie, jak i ewentualnego linku przekierowującego do Serwisu Projektodawcy, jest Projektodawca.
 2. Wyłącznym podmiotem odpowiedzialnym za kompletność, rzetelność i prawdziwość i aktualność wszelkich danych i informacji o Portfelu Spółek, jak i ewentualnego linku przekierowującego do Serwisu Funduszu, jest Fundusz.
 3. VTP nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody powstałe poprzez korzystanie z Platformy przez Użytkowników lub Zarejestrowanych Użytkowników w sposób łamiący postanowienia Regulaminu lub powszechnie obowiązujące przepisy prawne.
 4. VTP nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niemożności korzystania z usług Platformy przez Użytkowników i Zarejestrowanych Użytkowników, jeśli stan ten spowodowany został z przyczyn niezależnych od właściciela Platformy, również w wyniku działania siły wyższej.
 5. VTP nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w danych podanych przez Użytkownika lub Zarejestrowanego Użytkownika, jak i za brak aktualizacji tych danych.
 6. VTP nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez Zarejestrowanego Użytkownika danych potrzebnych do prowadzenia Konta, jak też przedostanie się tych danych do wiadomości osób trzecich.
 7. VTP nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek uszkodzenia sprzętu elektronicznego Użytkownika/Zarejestrowanego Użytkownika w trakcie korzystania z Platformy bądź w związku z korzystaniem z Platformy.
 8. VTP nie ponosi odpowiedzialności za działania podejmowane przez osoby trzecie, które obsługują system informatyczny Platformy.
 9. W sytuacji, gdy Zarejestrowany Użytkownik dokona inwestycji w Projekt bądź Fundusz, VTP nie ponosi odpowiedzialności w jakimkolwiek zakresie za jakiekolwiek szkody w majątku Zarejestrowanego Użytkownika powstałe w związku z inwestycją w Projekt bądź Fundusz, wliczając w to utracone korzyści oraz nieosiągnięte, a planowane korzyści. VTP nie ponosi również odpowiedzialności za brak wywiązania się/nienależyte wywiązanie się ze zobowiązań przez Projektodawcę/Fundusz, które dotyczą zobowiązań związanych z realizacją Projektu/inwestycją w Fundusz, określonych w odrębnych umowach.

§ 10.

Prawa i obowiązki Użytkownika i Zarejestrowanego Użytkownika

 1. Użytkownik i Zarejestrowany Użytkownik mogą korzystać z Platformy jedynie na własny użytek osobisty, nie w celach komercyjnych.
 2. Zarejestrowany Użytkownik może zażądać usunięcia Konta w dowolnym momencie.
 3. Zarejestrowany Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania Newslettera w dowolnym momencie.
 4. Użytkownik zobowiązuje się do podania prawdziwych danych zgodnych z rzeczywistym stanem faktycznym w trakcie procesu Rejestracji.
 5. Zarejestrowany Użytkownik zobowiązuje się do uaktualnienia danych widniejących w panelu jego Konta każdorazowo, gdy nastąpi zmiana jakiejkolwiek danej.
 6. Użytkownik i Zarejestrowany Użytkownik zobowiązują się do korzystania z Platformy zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującymi.
 7. Zarejestrowany Użytkownik zobowiązuje się do przechowywania danych logowania do Konta w bezpiecznym miejscu i nieujawniania ich jakimkolwiek podmiotom nieuprawnionym.
 8. Zarejestrowany Użytkownik zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadomienia VTP każdorazowo w sytuacji, w której dostęp do jego Konta uzyskał podmiot nieuprawniony.

§ 11.

Reklamacje

 1. Wszelkie uwagi dotyczące Platformy, w tym jej nieprawidłowego funkcjonowania, Użytkownik/Zarejestrowany Użytkownik może skierować w formie pisemnej poprzez wysłanie pisma na adres siedziby VTP wskazany w Regulaminie lub w drodze korespondencji mailowej pod adresem: hello@need4funds.com.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno dokładnie opisywać przyczynę reklamacji i ewentualne żądania Użytkownika/Zarejestrowanego Użytkownika w związku ze składaną reklamacją. Zgłoszenie powinno również zawierać dane kontaktowe osoby składającej, które umożliwią udzielenie odpowiedzi przez właściciela Platformy.
 3. VTP ma 30 (trzydzieści) dni od dnia otrzymania reklamacji na jej rozpatrzenie i udzielenie odpowiedzi składającemu. W szczególnych okolicznościach termin ten może zostać wydłużony, o czym VTP poinformuje składającego reklamację przed upływem terminu wskazanego w zdaniu pierwszym niniejszego punktu.

§ 12.

Ochrona danych osobowych

Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych zostały przedstawione w Polityce Prywatności udostępnionej do ogólnego wglądu na stronie internetowej Platformy. Polityka Prywatności stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.

§ 13.

Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie innego rodzaju pisma składane VTP poza wspomnianymi powyżej reklamacjami, Użytkownik/Zarejestrowany Użytkownik składa pod rygorem bezskuteczności w formie pisemnej poprzez poleconą przesyłkę pocztową lub przesyłkę kurierską na adres siedziby VTP wskazany w Regulaminie bądź w formie elektronicznej na adres mailowy hello@need4funds.com.
 2. VTP nie ponosi odpowiedzialności za bezskuteczne złożenie odpowiedzi Użytkownikowi/Zarejestrowanemu Użytkownikowi w sytuacji, gdy podany -zostanie nieprawdziwy lub nieprawidłowy adres korespondencyjny lub adres mailowy, jak i również wskutek błędów na serwerze obsługującym skrzynkę pocztową Użytkownika/Zarejestrowanego Użytkownika.
 3. Zmiana Regulaminu jest możliwa z ważnych przyczyn, w szczególności podyktowanych względami prawnymi, ekonomicznymi, technologicznymi czy organizacyjnymi.
 4. Zmiana Regulaminu będzie komunikowana Użytkownikom/Zarejestrowanym Użytkownikom odpowiednio wcześniej. Właściciel Platformy zobowiązuje się do udostępnienia treści nowego regulaminu za pośrednictwem Platformy na co najmniej 14 (czternaście) dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. W wyjątkowych sytuacjach termin ten może zostać skrócony – szczególnie w przypadku, jeśli zmiany Regulaminu podyktowane są zmianami prawnymi.
 5. Zakomunikowanie zmiany Regulaminu nastąpi za pośrednictwem Platformy w sposób widoczny dla każdego Użytkownika/Zarejestrowanego Użytkownika tak, że komunikat będzie wyświetlał się na głównej stronie Platformy.
 6. Termin wejścia w życie nowego regulaminu zostanie oznaczony w komunikacie dotyczącym zmiany Regulaminu.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy ogólne prawa polskiego.
 8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od momentu publikacji na stronie Platformy, tj. od dnia 30.05.2023.

Strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookies w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies.