Co dalej z ASI? Rząd planuje zmiany w ustawie

Projekt ustawy z dnia 12 maja 2023 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku przewiduje wiele zmian legislacyjnych – również dotyczących działalności alternatywnych spółek inwestycyjnych. Jakie najważniejsze zmiany czekają środowisko ASI w przypadku wejścia ustawy w życie?

 • Działalności jako zewnętrzny zarządzający ASI nie będzie mogła wykonywać spółka kapitałowa z siedzibą w państwie trzecim innym niż państwo członkowskie lub państwo należące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 • Wprowadza się obowiązek prowadzenia przez zarządzających ASI własnej strony internetowej, na której zamieszczane są w szczególności informacje oraz ogłoszenia wymagane przez prawo.
 • Planowana jest również zmiana w kwestii zatrudniania doradcy inwestycyjnego przez ZASI. W aktualnych przepisach zarządzający ASI ma obowiązek zatrudniać doradcę inwestycyjnego, jeśli prawa uczestnictwa co najmniej jednej ASI (którą zarządza) mogą być wprowadzone do obrotu wśród klientów detalicznych. Po zmianach miałoby być tak, że obowiązek ten ciążyłby jedynie na ZASI zarządzającym ASI, która uzyskała zezwolenie i została wprowadzona do obrotu jako długoterminowy fundusz inwestycyjny (EDFI). Zmiana ta podyktowana jest nowelizacją przepisów dotyczących uczestnictwa klientów detalicznych w ASI, o której mowa poniżej.
 • Zmiana dotycząca możliwości oferowania uczestnictwa w ASI klientom detalicznym (nieprofesjonalnym) – aktualnie ASI może być wprowadzona do obrotu wśród klientów detalicznych wyłącznie jeżeli prawa uczestnictwa tej spółki są papierami wartościowymi będącymi przedmiotem oferty publicznej (a dodatkowo nie jest wymagane przedstawienie prospektu). Planowane zmiany zakładają, że uczestnictwo w ASI może być oferowane klientom detalicznym, jedynie jeśli ASI ma zezwolenie i jest wprowadzona do obrotu jako długoterminowy fundusz inwestycyjny (EDFI).
 • Powyższe wyłączenie klientów detalicznych z zakresu podmiotów, które co do zasady nie mogą inwestować w ASI, rodzi dodatkowe obowiązki. Jednym z nich jest przedstawienie przez podmiot planujący wprowadzić ASI do obrotu na terytorium Polski informacji o procedurach ustanowionych w celu zapobiegania wprowadzaniu do obrotu ASI wśród klientów detalicznych. Informacja ta przekazywana jest Komisji Nadzoru Finansowego przez ZASI lub podmioty działające na jego zlecenie; obowiązek nie dotyczy ASI mającej zezwolenie i działającej jako EDFI.
 • Aktualnie klient detaliczny może być traktowany jako profesjonalny również bez złożenia stosownego wniosku. Po zmianach miałoby to być możliwe jedynie dla ASI posiadającej zezwolenie i działającej jako EDFI.
 • Projekt ustawy przewiduje nowe podejście do kwestii klienta profesjonalnego:

Osoba fizyczna może zostać uznana za klienta profesjonalnego, jeśli jej wartość wkładu do ASI nie będzie mniejsza niż równowartość (w złotych) kwoty 100 000 euro.

Również spółki handlowe, spółdzielnie lub ich odpowiedniki założone na podstawie prawa zagranicznego nie będą mogły być klientami profesjonalnymi, jeśli akcjonariuszem, wspólnikiem lub członkiem tych podmiotów będzie osoba fizyczna, która wniosła wkład wynoszący mniej niż 100 000 euro.

Warto również zaznaczyć, że omawiany wkład zgodnie ze zmianami nie będzie mógł pochodzić z pożyczki, darowizny lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej z ASI, ZASI lub jednostką z nimi powiązaną na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości.

W związku z wymogiem wniesienia wkładu w wysokości 100 000 euro nie będzie możliwe obniżenie kapitału zakładowego przez ASI w ten sposób, że udział osoby fizycznej uznanej za klienta profesjonalnego spadłby poniżej tej kwoty.

Ponadto restrykcje te będą obowiązywać również przy przenoszeniu praw uczestnictwa w ASI między podmiotami. W takiej sytuacji zarządzający będzie musiał zweryfikować, czy podmiot, który ma objąć te prawa, spełnia wspomniane wyżej warunki.

 • W związku z powyższymi zmianami zarządzającym odpada obowiązek opracowania i wdrożenia procedur postępowania z reklamacjami inwestorów detalicznych – po zmianach ma to dotyczyć jedynie ASI mającej zezwolenie i działającej jako EDFI.
 • Zarządzający ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na wykonywanie działalności będzie musiał dołączyć do wniosku nowe elementy:

informację o wartości wniesionych wkładów, pochodzeniu środków na ich wniesienie oraz przeprowadzeniu weryfikacji jako klientów profesjonalnych – dotyczy to akcjonariuszy posiadających co najmniej 10% głosów/udziałów w kapitale. Aktualnie trzeba jedynie pokazać dane osobowe oraz informacje o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej lub wykonywanej działalności gospodarczej takich osób;

oświadczenie firmy audytorskiej o zgodności przyjętych w regulacjach wewnętrznych ASI metod i zasad wyceny aktywów ASI z przepisami dot. rachunkowości, a także o zgodności i kompletności tych zasad z przyjętą dla danej spółki strategią inwestycyjną. Aktualnie takie oświadczenie trzeba załączyć jedynie w przypadku, gdy ASI ma być wprowadzona do obrotu wśród klientów detalicznych.

 • W propozycji ustawy pojawia się również nowy przypadek, w którym KNF może odmówić zarówno wpisu do rejestru zarządzających ASI, jak i zezwolenia ZASI na wykonywanie działalności. Dochodzi do tego wówczas, gdy inwestorzy ASI nie spełniają kryteriów klienta profesjonalnego lub środki na pokrycie przez nich wkładu pochodzą z pożyczki, darowizny lub innej umowy zawartej z ASI, ZASI, lub jednostką z nimi powiązaną w rozumieniu ustawy o rachunkowości.
 • Dodano dwa nowe elementy, które są dołączane do wniosku o wpis do rejestru ZASI: statut/umowę ASI, którą ZASI zamierza zarządzać oraz informacje o inwestorach ASI, wartości wniesionych przez nich wkładów, pochodzeniu środków na wniesienie wkładów oraz przeprowadzeniu weryfikacji tych osób jako klientów profesjonalnych.
 • Propozycja ustawy przewiduje dodatkowy element dotyczący ASI przekazywany KNF przez zarządzającego. Dotychczas ZASI miał przekazać informacje o firmie ASI, opis jej polityki inwestycyjnej oraz strategii albo oświadczenie, że dokumenty te są zgodne z opisem ustawowym. Po zmianach ZASI miałby również przekazywać statut lub umowę ASI.
 • Przewidywane są nowe powody wykreślenia ZASI z rejestru z urzędu:

Wtedy, kiedy ZASI zostanie wykreślony z rejestru przedsiębiorców.

Wtedy, kiedy ZASI nie opłaci wpisu do rejestru w terminie 6 msc od dnia doręczenia pisma informującego o wpisie do rejestru ZASI i wysokości opłaty.

Wtedy, kiedy ZASI nie zapłaci rocznej opłaty na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym powiększonej o należne odsetki, w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku uiszczenia opłaty.

Wtedy, kiedy ZASI nie przekaże sprawozdania okresowego Komisji w terminie 6 miesięcy od dnia upływu terminu na przekazanie tego sprawozdania.

 

 • Jeśli ustawa wejdzie w życie, zarządzający ASI będzie miał 30 dni od dnia jej wejścia w życie na poinformowanie inwestorów o stosownych zmianach, w tym przez ogłoszenie na stronie internetowej ZASI oraz ASI, m.in. dotyczących obejmowania praw uczestnictwa ASI przez klientów detalicznych.

Strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookies w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies.